BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR GARANTIJOS SĄLYGOS

1. REGULIAVIMO DALYKAS
  1.1. Toliau nurodytomis sąlygomis ir tvarka UAB „Baltic Industrial Coating“ (toliau – Vykdytojas) įsipareigoja už atlyginimą milteliniu būdu nudažyti (toliau –Paslaugos) Vykdytojui į veiklos vietą užsakovo (toliau – Užsakovas) pristatytas detales (toliau – Detalės) pagal Užsakovo pateiktus užsakymus laisva forma arba raštu, kurių pavyzdys pateikiamas šių sąlygų priede (toliau – Užsakymai), o Užsakovas įsipareigoja Paslaugas priimti ir už jas apmokėti.
  1.2. Konkretūs Paslaugos kiekiai ir jų vykdymo terminai priklauso nuo Užsakovo pateiktų ir Vykdytojo priimtų Užsakymų, kurie bus vykdomi vadovaujantis toliau nurodytomis sąlygomis ir tvarka. Vykdytojo nepriimti ar atmesti Užsakymai Vykdytojo neįpareigoja.
  1.3. Šių sąlygų aktuali redakcija skelbiama ir su jomis galima susipažinti Vykdytojo buveinėje bei interneto svetainėje http://www.bicoating.lt/.
 1.4. Užsakovas, pateikdamas kiekvieną Užsakymą, neatšaukiamai patvirtina ir sutinka, kad:
   1.4.1. Visos jo pateiktos Vykdytojui Detalės atitinka visus taikytinus standartus, įskaitant, bet neapsiribojant: (i) LST EN 1999-1- 5 „Eurokodas 9. Aliumininių konstrukcijų projektavimas. 1-5 dalis. Kevalinės konstrukcijos“; (ii) LST EN 1090-3 „Plieninių ir aliumininių konstrukcijų darbų atlikimas. 3 dalis. Techniniai aliumininių konstrukcijų darbų atlikimo reikalavimai“; (iii) LST EN 508-2 „Skardiniai stogų dangos gaminiai. Savilaikių gaminių iš plieninių, aliumininių arba nerūdijančiojo plieno lakštų techniniai reikalavimai. 2 dalis. Aliuminis“; (iv) LST EN ISO 12944 „Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis“;
   1.4.2. Visi jo Užsakymai būtų vykdomi pagal šias sąlygas, kurios laikomos neatskiriama Užsakymų dalimi, bei įsipareigoja laikytis tiek minėtų sąlygų, tiek priežiūros reikalavimų, kurie paskelbti Vykdytojo interneto svetainėje http://www.bicoating.lt/;
   1.4.3. Jame pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir išsami Paslaugų suteikimui, o jį pasirašantys bei pateikiantys asmenys turi tam reikalingus įgaliojimus.
2. PASLAUGOS KAINA. APMOKĖJIMO SĄLYGOS
  2.1. Užsakovas įsipareigoja mokėti Vykdytojui Paslaugos kainą, paskaičiuotą Vykdytojo pagal suteiktas Paslaugas, pridedant taikytiną galiojančio dydžio pridėtinės vertės mokestį. Užsakovo prašymu Vykdytojas gali paskaičiuoti konkretaus Užsakymo vykdymo preliminarią sąmatą, kuri būtų tik orientacinė ir nebūtinai turi sutapti su galutine Paslaugų kaina. Be Paslaugos kainos Užsakovas įsipareigoja apmokėti visas nenumatytas papildomas Vykdytojo išlaidas,patirtas norint tinkamai vykdyti Užsakymą.
  2.2. Užsakovas įsipareigoja visas mokėtinas sumas sumokėti per Vykdytojo pateiktoje sąskaitoje nurodytą terminą. Užsakovas sumoka Paslaugų kainą, papildomas išlaidas ir visus kitus mokėjimus Vykdytojui be jokių atskaitymų, sulaikymų ar įskaitymų.
  2.3. Užsakovas savo sąskaita ir jėgomis pristato Vykdytojui į jo veiklos vietą Detales ir jas atsiima.
  2.4. Užsakovas privalo sumokėti visą suteiktų Paslaugų kainą pagal pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą, kai Paslaugų teikimas (Užsakymo vykdymas) yra nutraukiamas Užsakovo pasirinkimu arba dėl jo kaltės.
  2.5. Šalys susitaria, kad Užsakovo sumokėtos sumos bus paskirstomos (padengiamos) tokia eilės tvarka: pirma, išlaidos susijusios su Vykdytojo reikalavimu įvykdyti prievolę pareiškimu; antra, delspinigiai, baudos bei Vykdytojo nuostolių atlyginimas; trečia, kiti mokesčiai ir Vykdytojo išlaidos; ketvirta, Paslaugos kaina.
  2.6. Užsakovas įsipareigoja pranešti Vykdytojui apie savo kontaktinių duomenų ar/ir adresų pasikeitimą. Nesant tinkamo Užsakovo adreso, Vykdytojas turi teisę visą korespondenciją siųsti Užsakovui jo nurodytu arba Vykdytojui tapusiu žinomu Užsakovo ar/ir jo darbuotojų el. pašto adresu.
  2.7. Tuo atveju, jei Užsakovas bent kartą pažeidė mokėjimo terminus arba viršijo Vykdytojo jam nustatytą kredito limitą, Vykdytojas turi teisę reikalauti, o Užsakovas privalo mokėti Vykdytojui už Paslaugas avansu. Avansiniai mokėjimai įskaitomi šiose sąlygose nustatytu eiliškumu (tvarka).
  2.8. Visos pagal šią sutartį mokamos sumos skaičiuojamos ir turi būti sumokamos oficialia Lietuvos valiuta į Vykdytojo banko sąskaitą. Užsakovui mokant kita neioficialia Lietuvos atsiskaitymo valiuta, visos mokamos sumos perskaičiuojamos oficialia atsiskaitymo valiuta pagal oficialų Vykdytojo banko santykį. Valiutos perskaičiavimo išlaidos tenka Užsakovui.
3. PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS
  3.1. Vykdytojas įsipareigoja:
   3.1.1. paskelbti Vykdytojo interneto svetainėje http://www.bicoating.lt/ Detalių paruošimo dažymui reikalavimus bei el. paštu ar telefonu informuoti Užsakovą apie akivaizdžius Detalių trūkumus, kurie gali turėti įtakos dažymo kokybei (paviršiaus korozija, oksidacijos požymiai, įlenkimai, įbrėžimai ir pan.),bet neįsipareigoja to patikrinti;
   3.1.2. užtikrinti, kad vizualinė Paslaugų kokybė atitiks reikalavimus, nustatytus standartuose LST EN 12206-1 „Dažai ir lakai. Statyboje naudojamų aliuminio ir aliuminio lydinių dengimas. 1 dalis. Miltelinių dengimo medžiagų dangos“ ir LST EN ISO 12944 „Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis“;
   3.1.3. naudoti Detalių paviršiaus paruošimo ir miltelinių dažų dangos sistemą, atitinkančią C2 atsparumo korozijai kategoriją pagal standartus LST EN ISO12944-2 „Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis“ bei LST EN 10169:2010+A1:2012 „Ištisine organine danga (ritiniuose) dengti plokštieji plieniniai gaminiai. Techninės tiekimo sąlygos“ ir suteikti šiose Vykdytojo sąlygose numatyto bazinio termino garantiją, jei tarp Šalių raštu atskirai nesutarta kitaip. Jei Užsakovas pageidauja aukštesnės atsparumo korozijai kategorijos ar kitų nei šiose sąlygose nurodytų garantijos galiojimo sąlygų, tai Vykdytojas gali tai įsipareigoti dėl to šalims susitariant atskirai raštu;
   3.1.4. už Paslaugų kainą savo priemonėmis ir jėgomis atlikti Užsakovo transportu pristatytų Detalių iškrovimo-pakrovimo darbus bei nudažytas Detales supakuoti į vienkartinio naudojimo pirminę pakuotę, kuri neužtikrina Detalių apsaugos nuo atmosferos sąlygų poveikio (saulės, lietaus, drėgmės ir pan.),taip pat netinka Detalių saugojimui lauko sąlygomis;
   3.1.5. šiose sąlygose nustatytomis apimtimis ir tvarka taikyti Paslaugų kokybės garantiją ir Vykdytojo nurodytoje vietoje pašalinti Paslaugų trūkumus perdažant arba suteikti Paslaugas tuo pačiu būdu nudažant naujas Užsakovo pateiktas Detales.
  3.2. Vykdytojas turi teisę:
   3.2.1. interneto svetainėje http://www.bicoating.lt/ skelbti arba nurodyti Užsakovui Detalių pristatymo vietą (vietas);
   3.2.2. nedažyti Detalių su akivaizdžiais trūkumais arba Užsakovui to pageidaujant ar per 7 (septynias) dienas po įspėjimo neatšaukiant savo Užsakymo, Užsakovo sąskaita ir rizika nudažyti tokias Detales, nesuteikiant Detalėms su akivaizdžiais trūkumais jokios Paslaugų garantijos;
   3.2.3. Užsakovo sąskaita sandėliuoti Detales arba grąžinti Užsakovui bet kuriuo metu po jų gavimo, nepaisant to, ar Paslaugos jau suteiktos ar dar ne, tais atvejais, kai Užsakovas nevykdo šiose sąlygose jam numatytų pareigų ar/ir negalima atlikti Paslaugų pagal Užsakymą;
   3.2.4. apžiūrėti nudažytas Detales su Užsakovo pastebėtais trūkumais bei gauti šias Detales bandymams;
   3.2.5. savo pasirinkimu nustatyti būdus ir papildomus terminus nustatytiems Detalių trūkumams pašalinti;
   3.2.6. netaikyti ar/ir nesuteikti Paslaugų kokybės garantijos, jei paaiškėja jos negaliojimo ar netaikymo sąlygos;
   3.2.7. jei to reikia Užsakymui pilnai įvykdyti, Užsakovo sąskaita pasitelkti trečiuosius asmenis Paslaugoms teikti (jei Vykdytojas pats to negali padaryti dėl nenumatytų priežasčių), Detalėms saugoti ar jų kokybės bandymams atlikti.
  3.3. Užsakovas įsipareigoja:
   3.3.1. savo sąskaita, jėgomis ir rizika suprojektuoti ir pagaminti Detales taip, kad būtų laikomasi visų tiek visuotinai žinomų, tiek ir Vykdytojo šiose sąlygose pateiktų reikalavimų, ir Detales paruošti Paslaugų teikimui, įskaitant, bet neapsiribojant: paviršiai neturėtų korozijos ir/ar oksidacijos židinių, briaunos būtų suapvalintos, nuožulniai nupjautos, visos virinimo siūlės būtų be pertrūkių ir neakytos, be išdegintų vietų (šoninių įpjovų), nuo jų būtų pašalinti visi šlakai, metalo purslai, drožlės ir nuodegos, jos turėtų technologines angas, reikalingas jų pakabinimui dažymo proceso metu, o visi uždari vamzdžiai ir konstrukcijos turėtų drenažo angas, kt.;
   3.3.2. savo sąskaita, jėgomis ir rizika pristatyti Detales Vykdytojui į jo nurodytą vietą kartu su krovinį lydinčiais dokumentais, kurie gali būti pateikti Vykdytojui ir el. paštu;
   3.3.3. užtikrinti, kad Vykdytojui pateiktos Detalės būtų švarios, be defektų, silikono turinčių medžiagų likučių ir pakavimo medžiagų paliktų žymių;
   3.3.4. atlyginti visas Vykdytojo turėtas išlaidas Detalėms nuvalyti, jei Vykdytojas apsiima tai padaryti;
   3.3.5. pateikti Vykdytojui Detalių brėžinius, kuriuose būtų pažymėta punktyrinė dažomo paviršiaus linija, jų matmenys, metalo rūšis, bei nurodyti Paslaugų atlikimui reikalingą informaciją (kiekį, dažų spalvą, blizgesį, dangos struktūrą, panaudojimo paskirtį, izoliacinių ir termoizoliacinių medžiagų panaudojimą, jų padengimą ir pan.);
   3.3.6. savo sąskaita, jėgomis ir rizika atsiimti Detales ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po Vykdytojo pranešimo Paslaugų atlikimo adresu, o praleidus šį terminą mokėti Vykdytojo nustatytą neprofesionalios pasaugos (laikino pasaugojimo) mokestį;
   3.3.7. apžiūrėti atsiimamas Detales bei raštu informuoti Vykdytoją per 3 (tris) darbo dienas apie pastebėtus akivaizdžius trūkumus, o apie paslėptus trūkumus per 1 (vieną) darbo dieną nuo jų paaiškėjimo dienos, pateikiant Vykdytojui visą reikalingą informaciją apie Detalių trūkumus (pastebėjimo datą,apibūdinimą, kiekį, fotofiksaciją ir kt.);
   3.3.8. apmokėti už Paslaugas ir padengti kitas Vykdytojo patirtas su Detalėmis susijusias išlaidas (Detalių šlifavimas, lipdukų klijavimas, kt.).
  3.4. Užsakovas turi teisę:
   3.4.1. pasiūlyti Vykdytojui pageidaujamus Paslaugos suteikimo terminus vietoje įprastai Vykdytojo taikomo dešimties darbo dienų termino, per kurį Paslaugos bus suteiktos, jei Šalys raštu nesusitars kitaip;
   3.4.2. iki Paslaugų teikimo pradžios atšaukti Užsakymą, o po Paslaugų teikimo pradžios – nutraukti Paslaugų teikimą pagal šias sąlygas, atlyginant už suteiktas Paslaugas bei visas su tuo susijusias Vykdytojo išlaidas;
   3.4.3. gauti iš Vykdytojo informaciją apie Vykdytojo priimtų Užsakymų atlikimo sąmatą, jų vykdymo eigą bei galimus įvykdymo terminus;
   3.4.4. susipažinti su Vykdytojo paskelbtais Detalių priežiūros reikalavimais;
   3.4.5. reikalauti iš Vykdytojo Paslaugų kokybės garantijos, jei yra tenkinamos visos garantijos galiojimo sąlygos ir jei nėra garantijos negaliojimo sąlygų;
   3.4.6. tik Vykdytojo atskiru rašytiniu sutikimu kreiptis į trečiuosius asmenis dėl Paslaugų trūkumų pašalinimo ir tik su sąlyga, kad Vykdytojas prieš tai atsisakė pašalinti Paslaugų trūkumus, atsiradusius dėl Vykdytojo kaltės.
4. PASLAUGŲ KOKYBĖS GARANTIJOS SĄLYGOS
  4.1. Vykdytojas suteikia Paslaugų kokybės garantiją jo nudažytų paviršių miltelinių dažų sluoksnio neatšokimui ir nesilupimui, jei iki Paslaugų teikimo pradžios Užsakovas su Užsakymu pateikė Vykdytojui visą reikiamą informaciją apie Detales ir po Užsakymo įvykdymo apmokėjo atitinkamą sąskaitą.
  4.2. Jei atskirame dokumente nenurodoma kitaip, Vykdytojas patvirtina Užsakovui garantijos galiojimą ir jos terminą tik po Paslaugos suteikimo, paprastai, Detalių atsiėmimo metu sąskaitoje. Jei nebus sutarta kitaip, tai Paslaugoms kokybės garantija suteikiama vieneriems metams (bazinis garantijos terminas), kurie pradedami skaičiuoti nuo sąskaitos už Paslaugas išrašymo dienos.
  4.3. Detalių dažymo trūkumų taisymas neturi įtakos Paslaugos garantinio laikotarpio terminui ir jo nepratęsia bei neatnaujina.
  4.4. Paslaugų kokybės garantija yra suteikiama ir galioja tik esant visoms žemiau nurodytoms sąlygoms:
   4.4.1. niekuo nepadengtoms Detalėms iš aliuminio, kurio serijos (klasifikacija) pagal standartą LST EN 573-3 „Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Deformuotųjų gaminių cheminė sudėtis ir forma. 3 dalis. Gaminių cheminė sudėtis ir forma“ yra 1000, 3000, 5000 ir 6000;
   4.4.2. Detalėms, neturinčioms jokių defektų;
   4.4.3. Detalėms nudažytoms „Qualicoat“ (klasė 1 arba aukštesnė), ir/arba GSB (klasė „standard“ arba aukštesnė) dažais;
   4.4.4. Detalėms, kurių paviršius yra dažomas iš visų pusių;
   4.4.5. Detalėms, kurios eksploatuojamos antžeminėmis sąlygomis, laikantis jų priežiūros reikalavimų kurie paskelbti Vykdytojo interneto svetainėje http://www.bicoating.lt/;
   4.4.6. Detalėms, kurios yra aplinkoje, klasifikuojamoje pagal standarto LST EN 10169:2010+A1:2012 „Ištisine organine danga (ritiniuose) dengti plokštieji plieniniai gaminiai. Techninės tiekimo sąlygos“ priedo A skyrių A.3 kaip „A1/A2“ ir pagal priedą C kaip „C.1/C.2“;
   4.4.7. Jei nėra nei vienos Paslaugų kokybės garantijos negaliojimo sąlygos.
  4.5. Paslaugų kokybės garantija nėra suteikiama ir negalioja esant bet kuriai iš žemiau nurodytų sąlygų:
   4.5.1. Detalėms, pagamintoms iš lieto aliuminio ar juodojo metalo, ar nerūdijančio plieno, taip pat cinkuotoms ar bet kaip kitaip padengtoms Detalėms;
   4.5.2. Detalėms su defektais ar Vykdytojo vertinimu netinkamai pagal šias sąlygas paruoštoms Detalėms, taip pat toms Detalėms, kurių užsakymuose Užsakovas nepateikė Vykdytojui reikalingos informacijos;
   4.5.3. Detalėms, kurių projektiniai (ar konstrukciniai) sprendiniai neatitinka visų taikytinų standartų, įskaitant, bet neapsiribojant: (i) LST EN 1999-1- 5„Eurokodas 9. Aliumininių konstrukcijų projektavimas. 1-5 dalis. Kevalinės konstrukcijos“; (ii) LST EN 1090-3 „Plieninių ir aliumininių konstrukcijų darbų atlikimas. 3 dalis. Techniniai aliumininių konstrukcijų darbų atlikimo reikalavimai“; (iii) LST EN 508-2 „Skardiniai stogų dangos gaminiai. Savilaikių gaminių iš plieninių, aliumininių arba nerūdijančiojo plieno lakštų techniniai reikalavimai. 2 dalis. Aliuminis“; (iv) LST EN ISO 12944-3 „Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 3-ioji dalis. Projekto ypatumų aptarimas“), reikalavimų;
   4.5.4. Detalėms, kurių dažymo trūkumai susiję su normaliu susidėvėjimu ar sugadinimu (lankstant, pjaustant ar kitaip mechaniniu būdu veikiant), ar netinkamu gabenimu ar/ir netinkamu sandėliavimu ar/ir netinkama priežiūra;
   4.5.5. Detalėms, kurių dažų danga paveikta valymo ir/arba abrazyvinių valymo priemonių naudojimo ir/arba korozijos;
   4.5.6. Detalėms, kurių dažymo trūkumai galėjo atsirasti dėl kontakto su medžiagomis, galinčiomis sudaryti galvaninę porą, ar/ir su agresyviomis medžiagomis (šarminėmis, rūgštinėmis ir pan.);
   4.5.7. Naudojamų Detalių nudažyto paviršiaus dažų blizgumo ir spalvinio tono ryškumo pasikeitimui arba išblukimui, bei kitų dažų sluoksnio vizualinės kokybės savybių pakitimams, kuriuos sukėlė saulės spinduliai ar lietus, ar kruša, ar temperatūros svyravimai, ar bet koks kitas poveikis, kai Paslaugos aprašyme tiesiogiai nenumatytas atsparumas šiems veiksniams;
   4.5.8. Detalėms, sumontuotoms ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, jei iki konkretaus Užsakymo vykdymo pradžios Užsakovas nebuvo susitaręs raštu su Vykdytoju kitaip;
  4.5.9. Detalėms, kurių kokybės bandymo negalima atlikti, nes Užsakovas nesudaro tam sąlygų.
5. ATSAKOMYBĖ
  5.1. Šalis, pažeidusi šias sąlygas, privalo atlyginti kitos Šalies dėl tokių veiksmų ar neveikimo patirtus nuostolius. Užsakovas privalo atlyginti žalą, padarytą Vykdytojui ne dėl Vykdytojo kaltės.
  5.2. Tuo atveju, jei Užsakovas pažeidžia bet kurį šiose sąlygose nustatytą įsipareigojimą laiku atlikti tam tikrą veiksmą arba laiku ir/ar tinkamai nesumoka pagal Vykdytojo pateiktas sąskaitas, Užsakovas privalo sumokėti Vykdytojui už kiekvieną pavėluotą dieną palūkanas, skaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą (Žin., 2003, Nr. 123-5571; 2012, Nr. 127-6389) atitinkamai nuo vėluojamo laiku atlikti veiksmo vertės arba pradelstos apmokėti sumos.
  5.3. Vykdytojas neatsako už netiesioginius nuostolius ir yra atsakingas tik už Detalių trūkumus, kurie atsiranda dėl netinkamų Vykdytojo naudojamų medžiagų arba Paslaugų teikimo klaidų, ir tik tiek, kiek Užsakovas sumokėjo už suteiktas Paslaugas.
  5.4. Vykdytojo atsakomybė ribojama naujų Detalių dažymo darbų suma, ir neapima išlaidų už naujų Detalių pagaminimą ir/arba išmontavimą ir/arba transportavimą.
  5.5. Užsakovas įsipareigoja Vykdytojui atlyginti visus nuostolius, turėtus dėl Užsakovo pretenzijų dėl Detalių, kurių trūkumai nepasitvirtina arba kurioms netaikoma (negalioja) Paslaugų kokybės garantija, nagrinėjimo.
  5.6. Šioje sąlygų dalyje nurodytus sutartinius ir visus kitus nuostolius, kaltoji Šalis privalo atlyginti nukentėjusiajai Šaliai ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo nukentėjusios Šalies pareikalavimo atlyginti tokius nuostolius pateikimo dienos, jei ji pareiškia, kad sutinka su pretenzija.
6. PRANEŠIMAI
  6.1. Visi pranešimai ir kita korespondencija pagal šias sąlygas dėl Užsakymų vykdymo ir kitų susijusių klausimų pateikiami raštu bet kuriuo iš šių būdų: iš anksto apmokėtu registruotu laišku, kurjeriniu paštu, el. paštu ar įteikiant asmeniškai, išskyrus šiose sąlygose numatytas išimtis.
  6.2. Visi pranešimai ir korespondencija pagal šias sąlygas turi būti siunčiami tik paskutiniame Užsakyme nurodytais adresais arba nauju adresu, kai Šalis vėliau raštu apie tai informuoja kitą Šalį.
7. KONFIDENCIALUMAS
  7.1. Kiekviena Šalis įsipareigoja nenaudoti, neatskleisti bei išlaikyti konfidencialią informaciją paslaptyje, išskyrus atvejus, kai: (a) tai yra reikalaujama pagal taikytinus teisės aktus ar bet kurį teismo ar kitos kompetentingos institucijos teismo sprendimą, tačiau tik tiek, kiek reikalinga minėtam reikalavimui patenkinti; arba (b) jei tokiam atskleidimui savo sutikimą raštu davė kita Šalis; arba (c) ji yra atskleidžiama savo profesionaliems patarėjams (kurie yra susaistyti su tokia Šalimi konfidencialumo įsipareigojimu, taikomu bet kokiai atskleidžiamai informacijai). Jei šio sąlygų punkto (a) dalyje nurodytais atvejais Šalis yra priversta atskleisti bet kurią informaciją, tokią informaciją atskleidžianti Šalis gali atskleisti konfidencialią informaciją tik ta apimtimi, kiek tai yra reikalaujama, ir dės visas pastangas, siekiant pasikonsultuoti su kita Šalimi prieš ją atskleidžiant.
8. PASLAUGŲ STABDYMAS, SUTARTIES NUTRAUKIMAS
  8.1. Vykdytojas turi teisę sustabdyti Paslaugų teikimą arba vienašališkai ir nesikreipdamas į teismą nutraukti Paslaugų teikimą pagal šias sąlygas, įspėjęs Užsakovą raštu prieš 15 (penkiolika) dienų iki Paslaugų teikimo nutraukimo, jeigu:
   8.1.1. Užsakovas pažeidžia ar netinkamai vykdo šių sąlygų nuostatas;
   8.1.2. Užsakovas ilgiau nei 5 (penkias) darbo dienas vėluoja Vykdytojui sumokėti Vykdytojo pateiktą sąskaitą/ arba / ir po įspėjimo per papildomą terminą neapmoka Vykdytojo pateiktos sąskaitos;
   8.1.3. Užsakovui pradėta bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo procedūra.
  8.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai ir nesikreipdamas į teismą nutraukti Paslaugų teikimą pagal šias sąlygas, įspėjęs Vykdytoją raštu prieš 15 (penkiolika) dienų iki Paslaugų teikimo nutraukimo.
9. FORCE MAJEURE
  9.1. Šalys yra atleidžiamos nuo Užsakymų vykdymo, jeigu jų neįmanoma įvykdyti dėl svarbių priežasčių, nepriklausančių nuo Šalių valios. Apie tokių aplinkybių atsiradimą Šalys nedelsdamos privalo raštu informuoti viena kitą. Šalis negali remtis nenugalimų aplinkybių buvimu ir atsako už sutartinių prievolių nevykdymą,jei neinformuoja kitos Šalies apie tokių aplinkybių atsiradimą.
  9.2. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento ir Šalys nesutaria, kaip toliau bus vykdomi neįvykdyti Užsakymai, tada kita Šalis, raštu pranešusi ne mažiau kaip prieš 7 (septynias) kalendorines dienas, turi teisę nutraukti (atšaukti) neįvykdytus Užsakymus.
10. BAIGIAMOSIOS SĄLYGOS
  10.1. Šios sąlygos Šalims įsigalioja, kai Vykdytojas priima pirmą Užsakovo pateiktą Užsakymą, ir galioja kiekvienam vėlesniam Užsakymui neterminuotai su atitinkamais vėlesniais šių sąlygų pakeitimais.
  10.2. Paslaugų teikimo nutraukimas ar šių sąlygų galiojimo pasibaigimas neturi įtakos tiems Šalių įsipareigojimams, kurie tęsiasi jas nutraukus ar pasibaigus jų galiojimui, įskaitant atsakomybės nuostatas, konfidencialumo įsipareigojimus ir taikytinos teisės bei ginčų nuostatas, taip pat įsipareigojimus, susijusius su mokėjimais. Paslaugų teikimo nutraukimas bet kuriuo pagrindu neatleidžia Užsakovo nuo įsipareigojimų, atsiradusių pagal šias sąlygas iki nutraukimo, visiško įvykdymo ir nuostolių atlyginimo.
  10.3. Šios sąlygos ir Užsakymai yra visa apimantis susitarimas tarp Šalių, kuris pakeičia visus susitarimus, pasižadėjimus ar sutartis dėl šių sąlygų dalyko, sudarytus ar egzistuojančius tarp Šalių, išskyrus atveju, kai kiti Šalių raštu sudaryti susitarimai numato kitaip.
  10.4. Šios sąlygos gali būti keičiamos ar nutraukiamos jose ir įstatymuose numatyta tvarka ir pagrindais. Vykdytojas turi teisę pakeisti šias sąlygas, paskelbiant jų naują redakciją (pasikeitimus) Vykdytojo buveinėje ir interneto svetainėje http://www.bicoating.lt/. Užsakovo prašymu jam pateikiama nauja šių sąlygų redakcija arba nurodoma, kur su ja galima susipažinti.
  10.5. Užsakovas neturi teisės perleisti kitiems asmenims teisių ar pareigų, kylančių iš šių sąlygų (ar jų dalį), be Vykdytojo išankstinio rašytinio sutikimo. Visos šiose sąlygose numatytos atitinkamos Šalies teisės ir prievolės įpareigoja tos Šalies įpėdinius, teisių perėmėjus ir teisėtus atstovus.
  10.6. Jei kuri nors šių sąlygų nuostata ar jos taikymas visiškai ar iš dalies būtų pripažinti ar laikomi negaliojančiais ar neįgyvendinamais dėl bet kurios priežasties, Šalys įsipareigoja pakeisti šią sutartį taip, kad ji kaip įmanoma labiau atitiktų pirminius Šalių ketinimus. Jeigu Šalys nepakeičia šių sąlygų, atitinkamai ta nuostata ar jos dalis, kuri yra negaliojanti ar neįgyvendinama, turi būti laikoma išbraukta, o likusios šių sąlygų nuostatos lieka toliau galioti.
  10.7. Šioms sąlygoms, visiems sutartiniams ir nesutartiniams įsipareigojimams, susijusiems su šiomis sąlygomis ir Užsakymais ar kylantiems iš jų, bus taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  10.8. Bet koks ginčas, prieštaravimas arba reikalavimas, kuris atsiranda arba yra susijęs su šiomis sąlygomis, Užsakymais arba jų pažeidimu, nutraukimu arba negaliojimu, kurio Šalims nepavyko išspręsti geranoriškomis derybomis, galutinai sprendžiamas kompetentingame teisme Vilniuje Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.